Panel používateľa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.priemyselne-hadice.sk Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Hadice RONDO s.r.o., Národních Hrdinů 55, Praha 9, 19012, IČ: 09839933, DIČ: CZ09839933

e-mail: info@hadice-prumyslove.cz

Bankové spojenie:

 

Platby v eurách: 2901938126/2010 Fio banka

- Objednávky vytvorené na CZ stránkach pro Slovensko sa budú riadiť platným cenníkom –

www.priemyselne-hadice.sk, a cenami prepravy na Slovensko.

- Pri výbere nevhodného spôsobu dopravy (hmotnosti tovaru), hmotnosť upravíme podľa

aktuálneho cenníka dopravy. Ak napr. artikle objednávky vážia 3 kg a vybraná hmotnosť

produktov v objednávke je 0,5 kg, váhu upravíme na „Toptrans do 5 kg“ (tým sa zároveň

zvýši cena prepravného podľa aktuálneho cenníka prepravného). Všetky hmotnosti sú

uvedené pri detaile produktu za bežný meter alebo kus. Na automatickom sčítaní váhy

pracujeme.

 

 

Všeobecné ustanovenia

 

Podmienky bližšie vymedzujú a spresňujú práva a povinnosti predávajúceho

(www.priemyselne-hadice.sk) , prevádzkovateľ Hadice RONDO s.r.o., Národních Hrdinů 55, Praha 9, 19012, IČ: 09839933, DIČ: CZ09839933 (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa v prípade, že je zákazníkom

spotrebiteľ, riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.) a Zákonom o ochrane

spotrebiteľa (č. 634/1992 Z. z.), ako aj súvisiacimi predpismi. Ak je zmluvnou stranou

kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú obchodné

podmienky, Občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,

ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 

Vymedzenie pojmov:

 

Predávajúci/dodávateľ– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci

svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo

alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo

poskytuje služby.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

Kupujúcim spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľom, je človek, ktorý na rozdiel od

predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej

činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá

osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo

obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba,

ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právne konanie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy, ak obsahuje podstatné

náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená jej jednoduchým a

nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z nej vyplýva vôľa navrhovateľa byť zmluvou

viazaný, ak bude ponuka prijatá.

Predpokladá sa, že návrh dodať tovar alebo poskytnúť službu za určenú cenu

dosiahnutý pri podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu alebo vystavením tovaru

je ponukou s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

 

 

Uzavretie kúpnej zmluvy:

 

Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje

predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, príp. služby za uvedených

podmienok. Kúpna zmluva vzniká momentom doručenia záväznej objednávky

kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a

predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a

obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Objednávky uskutočnené internetovým nákupným systémom musia byť zo strany

kupujúceho potvrdené. Potvrdením sa rozumie kliknutie na tzv. potvrdzovací odkaz v

závere objednávkového procesu. Kupujúci týmto potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito

obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a zároveň s nimi vyjadruje svoj

súhlas.

Zmluva sa uzatvára v českom jazyku, predávajúci ju archivuje s cieľom úspešne ju

plniť a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých

technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto všeobecných

obchodných podmienok, v ktorých je tento proces zrozumiteľne opísaný. Kupujúci

má možnosť pred odoslaním objednávky objednávku skontrolovať a prípadne

opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach

internetového obchodu www.priemyselne-hadice.sk a je tak umožnená ich archivácia a

reprodukcia kupujúcim.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

 

Úvodné ustanovenia k výrobkom

 

Produkty na predaj sú produkty, ktoré si možno kúpiť. Ako výhradné zastúpenie pre

český trh však máme možnosť prekonzultovať výrobu hadíc priamo podľa vašich

požiadaviek. Tieto objednávky riešime v rámci osobnej schôdzky alebo telefonicky. 1

meter hadice sa považuje za 1 meter roztiahnutej hadice pri určitej teplote, z tohto

dôvodu si vyhradzujeme 10 % benevolenciu pri meraní dĺžky. Hadice sa podľa vašich

požiadaviek odrežú na objednanú dĺžku, preto ide o tovar upravený podľa priania

zákazníka. DN či priemer sa počíta vnútorný priemer hadice.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu nemusia zodpovedať predávanému

tovaru. Všetky fotografie sú chránené autorskými právami.

Pri používaní a inštalácii hadice treba dodržiavať inštrukcie, ktoré vám zasielame

spoločne s faktúrou alebo ich nájdete na našich internetových stránkach.

 

 

Ceny a platnosť ponuky

 

Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu sú pre spotrebiteľa

konečné, t. j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších zákonných daní a poplatkov, ktoré

musí spotrebiteľ na získanie tovaru zaplatiť, okrem nákladov na doručenie tovaru. V

prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy príp. do odoslania tovaru zmení, je

 

kupujúci s prihliadnutím na druh platby zvolenej kupujúcim povinný uhradiť

nedoplatok kúpnej ceny príp. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom

správu s výzvou a informáciou, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej

ceny. Konečná cena je vždy uvedená v objednávke a v emaile potvrdzujúcom prijatie

objednávky tovaru. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo

vypredania zásob. Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s

výnimkou zjavnej chyby. Na stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru

zobrazovaná e-shopom v čase objednávky. Daňový doklad je súčasťou každej

zásielky internetového obchodu.

Pri objednávke s dodacou adresou na Slovensko z českého eshopu www.priemyselne-hadice.sk máme právo použiť cenník produktu z www.priemyselne-hadice.sk a cenník

cien prepravy na Slovensko.

 

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný

zabezpečiť dodanie tovaru, Kupujúci vráti Predávajúcemu bezodkladne plnenie

dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov závisí od

zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť lehotu 14 dní od okamihu,

keď tento problém vznikol.

 

 

Objednávka

 

Objednať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:

1. Internetovým nákupným systémom 24/7 na adrese www.priemyselne-hadice.sk   – tovar

vložíte do košíka a potom vyplníte potrebné údaje na odoslanie objednávky;

2. Telefonicky – zavolaním na zákaznícku linku tel. číslo +420 736 439 436,

prevádzka zákazníckej linky od pondelka do nedele 24 hodín denne.

 

 

Vybavenie objednávky

 

Vybavením objednávky sa rozumie príprava zásielky (zabalenie a vystavenie

predajných dokladov) a jej postúpenie k preprave (zvoleným prepravcom) či na

miesto pre osobný odber. Tým zároveň prechádza zodpovednosť za škodu na

kupujúceho. Vybavenie prebieha okamžite po prijatí objednávky, zvyčajne v deň

objednania, maximálny čas na vybavenie objednávky je 5 pracovných dní od

podania objednávky, ak pri jednotlivom tovare nie je uvedená iná lehota na

vybavenie objednávky. V prípade, že by uvedený termín nebolo možné dodržať,

ihneď po zistení tejto skutočnosti zákazníka telefonicky či emailom informujeme a

dohodneme nasledujúci postup vrátane nového termínu dodania tovaru. 

O každom vybavení objednávky, jej odovzdaní prepravcovi a termíne dodania bude

Kupujúci informovaný emailom, telefonicky alebo SMS.

 

UPOZORNENIE:

1. položky označené dostupnosť skladom neznamená, že ich máme na sklade v

pražskej pobočke, ale v centrálnom sklade, prípadne idú do výroby. V tomto prípade

sa budeme snažiť dodržať termín vybavenia objednávky do 5 pracovných dní.

2. hadice dodávame v baleniach po určitých dĺžkach podľa produktu (napríklad 20

m). V prípade, že zákazník objedná iba časť balenia (napríklad 8 m), znamená to, že

je produkt upravovaný na želanie spotrebiteľa, teda sa naň nevzťahuje možnosť

odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Toto platí aj pri produktoch, pri

ktorých nemáme špecifikované dĺžky v jednom balení, pretože tieto produkty sa

vyrábajú vždy na želanie zákazníka – napríklad kovové hadice.

 

 

Doručovanie tovaru

 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu osobne – t. j. pri osobnom prevzatí v prevádzke,

alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

 

Doručenie pomocou prepravnej spoločnosti

- Tovar zasielame prepravou spoločnosti TOPTRANS EU, a. s., organizačná zložka,

IČO: 28202376, so sídlom Praha 10-Michle, U plynárny 1290/99, PSČ 10136.

Vzhľadom na to, že produkty so všetkými priemermi nie sú vždy skladom, musíte

počítať s doručením do cca 4 – 5 pracovných dní. Samozrejme sa budeme snažiť

tovar dodať čo najrýchlejšie. Za prepravu účtujeme sumu, ktorá sa odvíja od

množstva a hmotnosti zásielky. V prípade veľkého množstva zakúpených hadíc či

iných produktov budeme o spôsobe prepravy informovať.

- Pri výbere nevhodného spôsobu dopravy (hmotnosti tovaru), hmotnosť upravíme podľa

aktuálneho cenníka dopravy. Ak napr. artikle objednávky vážia 3 kg a vybraná hmotnosť

produktov v objednávke je 0,5 kg, váhu upravíme na „Toptrans do 5 kg“ (tým sa zároveň

zvýši cena prepravného podľa aktuálneho cenníka prepravného). Všetky hmotnosti sú

uvedené pri detaile produktu za bežný meter alebo kus. Na automatickom sčítaní

hmotnosti pracujeme. 

Ceny prepravného spoločnosti Toptrans pre SR:

Do 5 kg: 10,5 € bez DPH

Do 15 kg: 16,5 € bez DPH

Do 30 kg: 25 € bez DPH

Za prepravu ručí prepravca – Toptrans, alebo pri voľbe dopravy osobne –Tomáš

Harašin

Tovar možno zaslať na dobierku, a to s príplatkom 4 € bez DPH

Platobné podmienky

- Platba dobierkou (poplatok 4 € bez DPH)

- Platba vopred bankovým prevodom (splatnosť 14 dní). V prípade, že nedostanete s

tovarom aj faktúru, prosím, okamžite nás kontaktujte, faktúru vám zašleme emailom.

Pokuta za neuhradenie faktúry v riadnom termíne zodpovedá 0,5 % koncovej sumy

za každý deň po splatnosti faktúry. 

 

 

Zrušenie objednávky

 

Storno objednávky je možné telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci môže objednávku

stornovať do expedície. Poštovné nie je súčasťou kúpnej ceny a je účtované na

základe expedície tovaru (odovzdanie tovaru dopravcovi). V prípade neskoršieho

zrušenia objednávky má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá zodpovedá

preukázateľným nákladom za poštovné. Tým nie je dotknutý nárok spotrebiteľa na

odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie v zákonnej 14-dennej lehote (pozri

nižšie). Zo strany predávajúceho možno stornovať celú objednávku alebo jej časť v

prípade, keď tovar bol už v čase podania objednávky vypredaný a dodávateľ už nie

je schopný tovar zaistiť. O storne objednávky zo strany predajcu bude Kupujúci

informovaní bezodkladne emailom alebo telefonicky.

Náklady na komunikačné prostriedky

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní

kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných

prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na

internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Záruka vrátenia peňazí – právo na odstúpenie od zmluvy

UPOZORNENIE: hadice dodávame v baleniach po určitých dĺžkach podľa produktu

(napríklad 20 m). V prípade, že zákazník objedná iba časť balenia (napríklad 8 m),

znamená to, že je produkt upravovaný na želanie spotrebiteľa, preto sa naň

nevzťahuje možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Toto platí

aj pri produktoch, pri ktorých nemáme špecifikované dĺžky v jednom balení, pretože

tieto produkty sa vyrábajú vždy na želanie zákazníka – napríklad kovové hadice.

Ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku

(internetovým nákupným systémom 24/7 na adrese www.priemyselne-hadice.sk, má

spotrebiteľ právo podľa § 1829 Občianskeho zákonníka od zmluvy odstúpiť do 14 dní

od prevzatia plnenia (dodanie tovaru). V takom prípade by malo byť odstúpenie od

zmluvy najlepšie spolu s vráteným tovarom doručeným predávajúcemu najneskôr

štrnásty deň od doručenia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy hradí náklady na prepravu

tovaru späť predajcovi kupujúci. Tovar odporúčame doručiť kompletný, ak je to

možné, spolu s pôvodným obalom, nepoškodený a bez známok používania, spolu s

dokladom (jeho kópiou) potvrdzujúcom nákup tovaru od predávajúceho. V prípade,

že bude vrátený tovar poškodený alebo nekompletný, vyhradzujeme si právo uplatniť

zodpovedajúcu kompenzáciu za zníženie hodnoty vrátenej veci. Tým nie je dotknutý

nárok spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. V prípade

odstúpenia od zmluvy kupujúcemu zašleme peniaze naspäť tak, aby ich dostal

najneskôr do 14 dní od momentu odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým

spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého

spôsobu dodania tovaru viacero možností, je povinný kupujúcemu nahradiť

najlacnejšiu z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu

zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu

kompletný, optimálne v pôvodnom obale, a to bez známok opotrebenia či

poškodenia. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté

peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ dokáže, že tovar

predávajúcemu odoslal späť.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci

oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a

započítať ho od vracanej sumy.

Vrátenie tovaru formou dobierky nebudeme akceptovať, preto odporúčame tovar

zaslať formou balíka. Prejav vôle odstúpiť od zmluvy odporúčame urobiť písomnou

 

formou, aby bolo zrejmé, že využívate svoje právo, pretože zaslanie samotného

tovaru späť nemožno automaticky považovať za prejav vôle odstúpiť od zmluvy. 

V prípade, že budete požadovať výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu

tovaru, kontaktujte nás prosím na tel.: +420 736 439 436, alebo na e-

mail: info@hadice-prumyslove.cz a my vás budeme informovať, ako túto operáciu

vykonať.

 

 

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od

zmluvy:

 

1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom

pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením

zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od

zmluvy,

2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybov finančného trhu

nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie

od zmluvy,

3. o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich

dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých od vôle

podnikateľa,

4. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre

jeho osobu

5. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní

nenávratne pomiešaný s iným tovarom,

6. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť;

to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či

dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

7. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z

hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

8. o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak

porušil ich pôvodný obal,

9. o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

10. o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto

plnenia poskytuje v určenom termíne,

11. uzatváranej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby,

alebo

12. o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s

predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od

zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom

prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

 

 

Práva a povinnosti z chybného plnenia

 

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene

očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný,

nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo kvalita nezodpovedá iným

zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), ide vždy o chyby tovaru,

za ktoré predávajúci zodpovedá.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie hlavne to, že predávaná vec je bez chýb, má

kvalitu a úžitkové vlastnosti dohodnuté v zmluve, opisované predávajúcim, výrobcom

alebo jeho zástupcom či vlastnosti očakávané na základe reklamy, poprípade kvalita

a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám

právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 

zodpovedá účelu, ktorý predávajúci v súvislosti s použitím veci uvádza alebo na ktorý

sa vec obvykle používa.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia

tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na

primeranú zľavu z ceny; ak to nie neúmerné povahe chyby (najmä ak nemožno

chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie

novej veci bez chýb alebo nové komponenty bez chýb, ak sa týka chyba iba tejto tej

časti. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od

zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru

existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci

pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

V prípade predaja použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby

zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach

predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola

dohodnutá nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch

právo na primeranú zľavu.

 

 

Zákonné práva z chýb

 

Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24- alebo 12-

mesačnej záručnej lehote alebo v čase použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale

tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri

chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu

odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

• odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;

• bezplatné odstránenie chyby opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri

uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu

neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. 

Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o

chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby

alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej chyby po oprave opakovane (tretia reklamácia

pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišnú chybu) alebo má tovar väčší počet chýb

(najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny,

výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania

alebo nedodržania návodu na použitie. 

 

 

Vybavenie reklamácie

 

Reklamačný protokol – stiahnuť tu

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na

opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo

elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, opis chyby a požiadavku na

spôsob vybavenia reklamácie.

 

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby,

alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu

predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže

byť neodstrániteľná.

Pokiaľ kupujúci neuplatní svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má

práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na

vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo na

miesto určené na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale,

aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Predávajúci je povinný

bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o

tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti

odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane

odstránenia chyby, predávajúci vyrieši bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní

od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po

uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako v prípade podstatného porušenia

zmluvy. 

Ak predávajúci odmietne odstrániť chybu veci, môže kupujúci požadovať primeranú

zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. 

Záručná lehota sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo

do termínu, keď bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru

alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho akoby išlo o kúpu nového

tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je možné sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci

o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou

správou alebo prostredníctvom SMS. 

Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených

nákladov. V prípade neoprávnenej reklamácie, ak je kupujúcim spotrebiteľ, nemá

nárok na náhradu nákladov spojených s vybavením reklamácie ani kupujúci, ani

predávajúci (predávajúcemu toto právo vzniká len v prípade, ak by zo strany

spotrebiteľa išlo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá

vyvodzovať, že ide z jeho strany o zneužitie práv). 

 

 

Ochrana osobných dát

 

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim

spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č.

101/2000 Z. z.) s cieľom plniť predmet zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný,

aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne

písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných

údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. 

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných

oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy bez

toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť tretím subjektom, s

výnimkou zmluvného dopravcu, ktorý tovar dodá. 

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich

využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodné

účely. 

Všetky záznamy o kupujúcom môžu byť v prípade žiadosti kupujúceho kedykoľvek z

databázy odstránené. V prípade žiadosti zákazníka zaslanej na email

 

hadiceprumyslove@gmail.com budú všetky osobné údaje okamžite trvalo odstránené z

databázy internetového obchodu. 

 

 

Zodpovednosť

 

Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach internetového

obchodu sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické

nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho

upozornenia. Bezvýhradne sú však garantované údaje – názov tovaru a jeho objem,

teda objednávaný tovar je nespochybniteľný. Predávajúci nenesie voči žiadnej strane

zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií z internetového obchodu či

odkazovaných internetových stránok. 

 

 

Riešenie sporov

 

 V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z

kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť

vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie

takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov,

ktorým je Česká obchodná inšpekcia.

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz  

 Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Z. z. O ochrane

spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

 

Záverečné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené medzi

prevádzkovateľom a kupujúcimi, kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická

osoba. Tieto obchodné podmienky platia od 20. 9. 2014 do nahradenia novou

verziou, prípadná nová verzia bude zverejnená zodpovedajúcim spôsobom na

internetových stránkach www.priemyselne-hadice.sk.

Kodex ochrany osobních údajů

společnosti

Hadice RONDO s.r.o., Národních Hrdinů 55, Praha 9, 19012, IČ: 09839933, DIČ: CZ09839933 („společnost")

na základě Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „Nařízení") a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvilosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a s příslušnými zákony, které se týkají správy, zpracování a ochrany osobních údajů.

1 Termíny

Nakládání s osobními údaji(zpracování)

je jakákoli operace či soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, organizace, ukládání, úpravy či změny, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupňování přenosem, šíření či poskytování jiným způsobem, seřazování či kombinování, blokování, mazání či likvidace. To zahrnuje i ruční zpracování osobních údajů ve strukturovaných složkách.;

Osobní údaje(údaje)

jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.;

Profilování

jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.;

Správce údajů(společnost)

je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.;

Subjekt údajů(zákazník)

je jakákoli fyzická osoba, s jejímiž osobními údaji se nakládá.;

Zpracovatel údajů

je jakákoli fyzická či právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura či jakýkoli jiný subjekt zpracovávající osobní údaje pro správce údajů (zpracování údajů prostřednictvím subdodavatele).;

2 Předmět

Společnost za účelem přijetí těch nejvyšších a nejpřísnějších standardů na poli ochrany a nakládání s osobními údaji přijímá tento kodex a zavazuje se jej prosazovat v rámci fungování e-shopuwww.hadice-prumyslove.cz(dále jen „e-shop"), ve svých interních záležitostech i vně společnosti, a to zejména ve styku se svými zákazníky, obchodními partnery a třetími osobami.

Tento kodex upravuje a stanovuje práva a povinnosti společnosti jako celku při nakládání s osobními údaji, které jsou předmětem ochrany osobních údajů, při jejich nakládání prostřednictvím e-shopu, při jejich předávání / poskytnutí jiným subjektům apod. v souladu s relevantními právními předpisy.

3 Platnost a rozsah

1. Tento Kodex se vztahuje na nakládání s veškerými osobními údaji fyzických osob, zejména pak s údaji zákazníků, třetích stran, smluvních stran či obchodních partnerů.

2. Základní východiska:

a) Níže uvedené principy mají za cíl zajistit vysoký stupeň ochrany údajů, a to jednotně pro celou společnost. Nenahrazují však požadované – a případně zákonné – podmínky, které musí být za účelem řádného nakládání s osobními údaji splněny. Tímto Kodexem nejsou dotčeny žádné povinnosti ani předpisy pro zpracování a použití osobních údajů vztahující se na společnost, jež jdou nad rámec níže uvedených principů či obsahují další omezení zpracování a použití osobních údajů.

b) Shromážděné údaje musí být zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to i v případě jejich předávání do zahraničí.

c) Shromažďování osobních údajů a jejich předávání orgánům veřejné správy bude vždy prováděno – s výjimkou běžného smluvního vztahu se zákazníkem – v souladu se závaznými právními předpisy.

d) Tento Kodex se řídí právem České republiky.

4 Principy ochrany osobních údajů

i. Zákonnost a transparentnost zpracování údajů

Informační povinnost

1. Subjektům údajů musí být umožněn snadný přístup k informacím týkajícím se náležitého nakládání s jejich osobními údaji, např. ze strany společnosti prostřednictvím publikace ochrany soukromí a osobních údajů a tohoto Kodexu.

Obsah a forma informací

1. Subjektům údajů musí být adekvátním způsobem poskytnuty následující informace:

a) informace o identitě správce (správců) údajů a kontakt na něj (ně);

b) informace o zamýšleném rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a případně použití osobních údajů; tyto informace by měly zahrnovat bližší určení toho, jaké údaje se zaznamenávají, příp. zpracovávají/používají, proč, za jakým účelem a na jakou dobu;

c) informace o příjemci, rozsahu a účelu (účelech) předání v případě, že jsou osobní údaje předávány třetím stranám;

d) informace o způsobu zpracování, příp. použití údajů, zejména pak tehdy, mají-li být zpracovány či použity v zahraničí;

e) informace o zákonných právech subjektů údajů.

2. Bez ohledu na zvolené médium by měly být tyto informace subjektům údajů poskytnuty v jasné a snadno srozumitelné formě.

Dostupnost informací

1. Výše uvedené informace musí být subjektům údajů poskytnuty před započetím shromažďování nebo zpracování a následně při každém dalším vyžádání.

Souhlas

1. Není-li shromáždění, zpracování či použití údajů nutné pro účely zahájení či plnění smluvního vztahu či neexistuje-li k tomu žádné jiné oprávnění ze zákona, je nutné získat souhlas subjektu údajů, a to nejpozději při zahájení shromažďování, zpracování či používání údajů.

2. Kromě výše uvedených informačních povinností je třeba dodržovat následující požadavky na souhlas subjektů údajů:

Souhlas a jeho forma

a. Musí jít o souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný tak, aby bylo subjektu údajů zejména zřejmé, v jakém rozsahu souhlas poskytuje a jaké jsou důsledky jeho neposkytnutí. Znění prohlášení o souhlasu musí být dostatečně přesné a musí subjekt údajů informovat o jeho právu vzít tento souhlas kdykoli zpět.

b. Souhlas musí být získán v podobě adekvátní okolnostem (obvykle v podobě písemné či elektronické). Ve výjimečných případech může jít o souhlas ústní, pokud je dostatečně doloženo jeho poskytnutí a okolnosti, z nichž vyplývá, že ústní souhlas je postačující.

ii. Použití pro konkrétní účel

Osobní údaje nesmí být použity za jiným účelem než za účelem, k němuž byly původně poskytnuty.
Osobní údaje jsou zpracovány za účelem:
poskytnutí nabízených služeb,
vyúčtování služeb,
organizování služeb,
vedení evidence o hospodaření společnosti,
marketingové účely a nabídka služeb

Pokud jsou od konkrétního subjektu údajů získávány osobní údaje pro různé účely, tak mohou být tyto osobní údaje používány jen pro stanovené účely a musí být vedeny odděleně.
Zákaz podmíněného souhlasu

1. Použití služeb či získání produktů, popř. služeb nesmí být podmíněno souhlasem subjektů údajů s použitím jejich údajů pro jiné účely, než je zahájení či plnění smluvního vztahu. To platí pouze tehdy, nemohou-li – či nemohou-li z rozumného hlediska – subjekty údajů využívat srovnatelné služby či srovnatelné produkty.

iii. Přesnost a minimalizace údajů

Přesnost – integrita a důvěrnost údajů

1. Osobní údaje musí být vždy správné a v potřebných případech musejí být průběžně aktualizovány (přesnost údajů).

2. Nepřesné údaje musí být opraveny, a pokud to není možné, tak vymazány.

3. S ohledem na účel (účely), za nímž jsou údaje shromažďovány, zpracovávány či využívány, by měla být přijata náležitá opatření, aby bylo zajištěno vymazání či případně oprava jakýchkoli nesprávných či neúplných informací.

Minimalizace - přiměřenost, zpracování údajů pouze v nutných případech, anonymizace a využití pseudonymů

1. Osobní údaje musí být s ohledem na jejich použití pro konkrétní účel přiměřené, relevantní a musí mít odpovídající rozsah (přiměřenost). V rámci konkrétního využití smí být údaje zpracovávány pouze tehdy, je-li to nutné (zpracování údajů pouze v nutných případech).

2. V případech, kdy je to možné a ekonomické, je třeba aplikovat procesy pro vymazání identifikačních znaků subjektů údajů (anonymizace) či jejich nahrazení jinými charakteristikami (využití pseudonymů). Při anonymizaci a využití pseudonymů je třeba postupovat tak, aby nebylo možné zjistit původní identitu subjektů údajů anebo aby to bylo možné pouze při vynaložení neúměrně velkého úsilí.

Profilace, statistické analýzy

1. Na základě příslušných nejmodernějších koncepcí či technologií je třeba aplikovat organizační a technická opatření s cílem zamezit zjištění profilů (např. profily pohybu, uživatelské profily, profily spotřeby). Výjimku tvoří případy, kdy to výslovně dovolují právní předpisy či kdy k tomu subjekt údajů poskytl předchozí souhlas.

2. Tento požadavek se nevztahuje na čistě statistické analýzy či studie na základě anonymizovaných údajů či údajů s využitím pseudonymů.

Archivace údajů

1. Při vytváření pravidel pro archivaci údajů je třeba zohlednit principy zpracování údajů, zejména pak princip přiměřenosti a princip zpracování údajů pouze v nutných případech. Osobní údaje nelze archivovat bez výslovného souhlasu subjektu údajů, s výjimkou případů, kdy je to nutné z provozních důvodů či je to požadováno zákonem.

iv. Omezení dalšího předávání

Předávání údajů třetím stranám

1. Předávání osobních údajů třetím stranám je možné pouze na právním základě, například v případech, kdy je to nutné pro splnění smluvního požadavku vůči subjektu údajů či kdy k tomu subjekt údajů poskytl svůj souhlas.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na případy, kdy existují národní omezení – zejména z důvodů bezpečnosti státu, národní obrany, veřejného pořádku či prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů – požadující předávání osobních údajů pro tyto účely.

Odpovědnost

1. Při předávání údajů třetím stranám, které nepatří mezi orgány veřejné správy, je společnost, resp. její pověřený zaměstnanec/správce údajů, povinna zajistit zpracování či využívání údajů v souladu se zákonem. Stejně tak je před předáním údajů potřeba s příjemcem projednat a odsouhlasit příslušná opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti údajů. V případě, kdy jsou uzavírány smlouvy se subjekty v zemích bez adekvátní úrovně ochrany údajů, je nutné zajistit dostatečné záruky s ohledem na ochranu práva na soukromí jednotlivce a výkon práv s tím spojených.

2. V souladu se všeobecně akceptovanými standardy je třeba přijmout příslušná technická a organizační opatření pro zajištění integrity a bezpečnosti údajů během jejich předávání třetí straně.

Zpracování údajů subdodavateli (zpracovateli)

1. Společnost spolupracuje s externími subdodavateli při plnění konkrétně specifikovaných činností, zejména se jedná o dodavatele zajištující služby: cloudu, služby v oblasti IT a další. Tyto externí společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost a nakládat s osobními údaji dle uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

2. Společnos

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie